MOoNDaNcE

MOoNDaNcE


  Ünlü Hackerlar

  Paylaş
  avatar
  ScReaMDarKNesS
  Admin

  Mesaj Sayısı : 74
  Location : Eskişehir
  Kayıt tarihi : 09/12/07

  Ünlü Hackerlar

  Mesaj  ScReaMDarKNesS Bir Paz Ara. 09, 2007 8:39 pm

  Adam Begberg


  Adam Beberg 1996 Illinois Institude of Technology Bilgisayar Mühendisli?i mezunu. Mithral Communications & Design Inc. ’in kurucusu ve ba?kany. Ayryca Distributed Computing Technologies Inc.'in ba?kanly?yny yapyyor.Distributed.net karsyz 50.000 üyesi ve 80.000 bilgisayardan olu?an bir a?dan olu?uyor.Organizasyonun amacy hükümetin teknoloji kar?yty synyrlamalaryna ba? kaldyrmak.

  Birçok bilgisayar projesi ile ayakta alky?lanan biri. Beberg’in en son projesi; Cosm,


  Cosm için yapty?y açyklama ise a?a?yda...
  "Muhte?em sisteminizi kurdunuz....gigabit-lik harddisk, inanylmaz megaherz-lerde hyz....peki bununla ne yapacaksynyz ?E-mail mi yazacaksynyz, saatlerce oyun mu oynayacaksynyz...Hepsi bu mu?
  Aslynda bilgisayarynyzla milyonlar i? yapabilirsiniz:

  Ne büyük bir kayyp.

  *click click click*

  Bu esnada ,tüm dünyada,insanlar birçok ?ey için çaresizlik içindeler. Bir ö?renci trigonometriyi anlamaya çaly?yyor. Bir artist kysa metrajly filmini tamamlamaya çaly?yyor.Bir mühendis çizimlerin içinde bo?uluyor. Yalnyz ba?laryna yaptyklary i? günlerinY, aylaryny alabilir.

  Ama net bir kaç dakika içerisinde isteklerini gerçele?tirebilir."

  Beberg’in neler yapaca?yny ilerleyen zaman içerisinde görece?iz.

  Illinois Institute of Technology'nin webmasterly?yny da yapan Adam'yn e-mail adresi:
  beberg@mithral.com
  -----
  Brian Martin&Jericho&Disorder

  yok etme,zayyflatma demek.
  Neden bu isim sorusuna sitede ?öyle bir cevap verilmi?:

  Sorunun cevaby son yarym seneye ba?ly.

  Sekurity.org’tan ayrylyrken güvenlikle ilgili ama bu ismin geçmedi?i, karanlyk olan ve tav?anlaryn renkli papatyalaryn üzerinde dansetmedi?i bir isim istedik.O olmaz bu olmaz derken bunu bulduk.Yçti?im zaman eminim daha filozofik bir ?eyler bulabilirim.


  1998 Aralyk ayynda , Brian Martin baskyna u?rady ve bilgisayar ve ekipmanyna FBI tarafyndan el konuldu. Neden ise HFG ile ilgili soru?turma idi. Bu grup , New York Times’yn sitesini altüst edip hacklemi? ve yakla?yk, Sayyn Kemal Dervi?’in getirdi?i paranyn 3 te biri kadar bir zarara u?ratmy?ty..

  Martin ayryca hacker Kevin Mitnick’in güvenlik takymynda da yer almy?ty.

  -----


  Bruce Schneier

  Bruce Schneier Counterpane Systems'in ba?kanydyr.Bu kurulu? kiriptografi ve bilgisayar güvenli?i üzerine uzmanla?my? bir dany?manlyk ?irketidir.

  Schneier Blowfish algoritmasynyn yaratycysydyr.Bu algoritma kriptografide standartlardan biri olmu?tur.

  Ylk dikkatleri elbette Applied Cryptography adly kitaby yazmakla çekmi?tir.Kitap kriptografinin karma?ykly?yny açylayan bir ansiklopedi niteli?indedir.

  Bkz Kriptografi: Okunabilir durumdaki bir bilginin kimsenin okuyamayaca?y bir bilgi haline dönü?türulmesi bilimidir.
  -----
  Carolyn Meinel

  Carolyn Meinel çok iyi bilinen bir yazar.

  The Happy Hacker, onun eseri. Hacker Wargames’in ve The Guides To (mostly) Harmless Hacking’in kurucusu.

  Carolyn yeralty hackerlary tarafyndan sevilmeyen bir ki?iliktir ve sürekli saldyryya u?rar.U?ramy? oldu?u saldyrylar hacker dünyasynda herzaman a?yr saldyrylar olarak bilinir. Bu saldyrylarda kendisinin yanynda hem ISP-lerin hem birçok sitenin zarar gördü?ü ve hatta bazy net omurgalarynyn bile zarar gördü?ü bilinmektedir.?imdiye kadar bir düzineden fazla ISP den atylmy?tyr.
  -----

  Clifford Stoll


  Bu Berkley mezunu astronom ola?an ?üphelilerden biri olmady?y için ona çok özeniyoruz.

  Stoll internetin kültürlerin geni? bir çöplü?ü oldu?una inanyyor.

  Onu bu sayfalara ta?yyan özelli?i ise deli gibi çaly?an beyni ve keçi inady.

  Stoll adyny KGB carcker-y Markuss Hess ile duyurdu.Markuss'u eternet üzerinden takibe aldy ve Hanofer, Almanya 'da yakalady.
  Daha sonra ise olaylary,beynini ve tekni?ini nasyl kullandy?yny kitabynda anlatty.
  En çok satanlar arasyna giren kitaby "Cuckoo's Egg" gerçek bir hayat hikayesi.
  Birçoklary için ise kitap yeralty hack olaylary ile tany?manyn ilk noktasy. Halen okunmasy gereken kitaplar arasynda tavsiye ediyoruz.
  -----

  Dennis Ritchie&Ken Thompson


  Dmr&Ken

  Dennis Ritchie 9 Eylül 1941 Bronxville, New York do?umlu. Üniversitede fizik e?itimi aldy ve yüksek derecesini Harvard'da matematik üzerine yapty.1968 de Bell Laboratuvarlary'na katyldy.AT&T Bell Laboratuvarlary'nda Dennis Ritchie, Ken Thompson ile beraber mini-bilgisayarlar için UNIX i?letim sistemini yaratty.En ilginç olay ise ortada bu sistemi çaly?tyracak kapasitede bilgisayar olmamasyydy.Ancak bu sorun Dennis ve Ken'in ysrarlary üzerine AT&T nin ozamanyn parasy ile 100,000USD-plus PDP 11/20 almasyyla sonlandy.Sistem 24 saat 365 gün çaly?tryldy.1969 da ikili kelime i?lem programyny hazyrladylar.Dmr 1972 de standartlar arasynda yerini alan C programlama dilini geli?tirdi.1973 de Ken Unix'i C dilinde yeniden uyarlady.Ylk defa ise yazylymy donanymdan ayyrmayy yine bu ikili ba?ardy.1977 de artyk Unix istenildi?i makinada donanymdan ayry olarak çaly?tyrylabilecekti.1990-larda Plan 9 ortaya çykty.Bu di?er i?letim sistemleri ile rekabet edebilmek için-özellikle Windows NT ile- yaratyldy.

  Ritchie 1988 de DATAMATION Hall of Fame'de yerini aldy.1989 da PC Magazine Teknik Mükemmellik Hayat Boyu Ba?ary ödülünü aldy.1994 de the International Electrical & Electronic Engineering (IEEE) Computer Society'den Computer Pioneer Ödülünü aldy.

  Dennis Ritchie halen AT&T (yeni ismi ile - Lucent Technologies, Inc.)'de sistem yazylym ara?tyrma bölümü ba?kany olarak çaly?maktadyr.

  ----

  Dildog

  Dildog Cult Of The Dead Cow (cDc) ’un 1998 den beri üyesi. BO2000’i yazmasy ve yayynlamasy ile tanynyyor. Sir Dystic’in ünlü Back Orifice trojan’ynyn ikinci versiyonu. Onlar gerçi trojan kelimesini pek sevmeyip onun yerine uzaktan yönetim aracy demeyi tercih ediyorlar.

  Dildog ?uan için pek de ilgilenmedi?i ve çok da gerekli bilgiler içermeyen bir web sitesine sahip.
  Yakyn duyumlara göre bu siteyi programlaryny denemek için bir test sitesi olarak kullanyyor ve kullanycylaryna normal bir web sitesi gibi göstererek denemelerinin daha sa?lykly olmasyny sa?lyyor.

  -------

  Dmitry Sklyarov

  Skyyarov 17 temmuz 2001 tarihinde Def Con (Bu yyl Amerika LA’de yapylan ve tüm hacker-laryn davetli olduklary hack ve güvenlik konferansy) sonrasy FBI tarafyndan Alexis Park Hotelinde ki odasynda yakalanmadan önce Moskova’nyn ünlü yazylym ?irketi ElcomSoft Co.Ltd. için çaly?makta idi.Halen hapiste bulunan Sklyarov’un kefaletle byrakylmasy yargylandy?y San Francisco mahkemesi tarafyndan reddedilmi?ti. FBI Sklyarov’un copyright kanunlaryna uymady?yny gerekçe gösterdi?i biliniyor.
  Sklyarov,’eBook Reader’ adly programyn ki program Adobe Systems Inc. yazylymy,?ifrelerini kyran ve bu programyn tüm i?levlerini de görebilen ’Advanced eBook Processor’ programynyn yazary.
  "eBook Reader" eBook formatynda bulunan ve Amazon.com veya BarnesandNoble.com gibi sitelerden oline olarak satyn alynan elektronik kitaplaryn okunmasyny sa?lyyor. Kullanycy para kar?yly?y aldy?y elektronik kitaplary ancak bu programy bilgisayaryna yükleyerek kitaplary okuyabiliyor.Ancak "Advanced eBook Processor" hertürlü ?ifreyi kyryp eBook formatyndaki kitaplary ücretsiz okumanyzy sa?lyyor.

  Def Con’da "eBook güvenli?i,teorisi ve uygulamalary" hakkynda birde konferans veren Sklyarov ?ifrelenmi? PDF ve e-book dosyalaryny gösteren programy yazarak hack dünyasyna kendini kabul ettirmi?tir.

  -----

  Douglas EngelBart

  Di?er icatlarynyn yanysyra Doktor Engelbart hypertext, windows, cross-file editing ve fare'den sorumlu ki?idir.O olmasaydy net hacklemek olmayacakty.
  Engelbart ilk hipermedya üzerine çaly?maya ba?lady.
  2.nci dünya sava?y yyllary ve Doktor ozaman bir radar teknisyeni.Bilgileri radar ekranynda görünce birden ufku açylan, ve rüyalara dalan doktor ayny ?ekilde bir ekranyn kar?ysyna oturmayy ve bilgi aleminde uçmayy (?imdi ki deyimi ile sörf yapmayy) dü?ündü.(kimileri playboy kary?tyryken doktor sava? esnasynda neler dü?ünüyor dikkat edin.Eeee öyle laklak la olmuyor bu i?ler).Bu ilk vah?i dü?ünceleri Stanford Ara?tyrma Universitesinde ki kendi labaratuvarynda mühendisleri ile uygulamaya koydu.Ve i?te ilk hiper medya; "oNLine System" (veya NLS) ve bilgisayar faresi 1968'de yaratylmy? oldu.
  20'den fazla patent sahibi olan, Engelbart Bootstrap Institute'un kurucusu ve yöneticisidir. Kurulu?un uzmanlyk alany yüksek performansly i?letmeler yaratmak için strateji ve teknoloji uygulamalaryny çaly?tyrmaktyr.

  Doktor tabiki bukadar hayal gücünü bo?a harcamaz ve geri kalanlaryny çocuklar için bilim kurgu hikayeler yaratmakta kullanyr.

  ------

  Elias Levy&Aleph1

  Popüler BugTraq Mailing List-in moderatörü.

  Drama ö?rencisi iken sonradan Levy BugTraq-n 1996 yylynda moderatörü oldu, ve ilk güvenlik formu onun tarafyndan yayynlandy.

  Torbalaryn içinden güvenlik sözcü?ünü onun çykartty?yna inanylyr. Hacker dünyasynda yeralty ba?lantylarynyn oldu?u ve istedi?i zaman istedi?i güvenlik açy?yny buldu?u iddia edilir. Aleph1 ?imdiye kadar yapmy? oldu?u saldyrylary ve buldu?u güvenlik açyklaryny syr gibi saklamy? ve yazaca?y kitapta dile getirece?ini yakyn çevrelerine söylemi?tir.

  ----------

  Eric Corley&Emmanuel Goldstein

  Eric Corley’i birçoklary Emmanuel Goldstein olarak bilir. Dört ayda bir yayynlanan 2600 adly magazinin ba? editörü olarak sükse yapty.Ayryca RealAudio tarafyndan Ynternet üzerinden de tüm dünyaya yayyn yapan New York City merkezli bir radyonun "Off The Hook" adynda ki programynyn haftalyk sunucusu idi.

  Corley, kendisininde yasalarla ba?y defalarca kez belaya girmi?tir, hacker Kevin Mitnick’in basyn sözcülü?ünü yapmy?tyr.


  ---------

  Eric Raymond


  The New Hacker’s Dictionary-Yeni Hackeryn Sözlü?ü’nün yazary. open-source yazylymynyn sözcüsü ve avukaty.

  Raymond "The Cathedral and the Bazaar" adly yazysy ile tanynmakta. Bu yazy tabiki açyk-kaynak yani Opensourc hareketinin faydalaryndan bahsetmekte ve inanca göre Netscape Communications Corp.’un tarayycy kodlaryny iki sene önce (yanylmyyorsam) serbest byrakmasynda ilham kayna?y.

  Birçok kurulu? ve organizasyon Raymond’un pe?ine sadece open-source planlarynda rehberlik etmesi için adeta yalvarmy?tyr.Bunlardan birini örnek olarak verelim:Apple Computers Inc.


  ----------

  Frank Jones&Spyking

  Frank Jones Codex Data Systems’in ba?kany.
  www.spyking.com
  TEMPEST Monitoring-TEMPEST kontrolünde dünya da üzerine ba?kasy bulunmayan bir uzman.Bu arada kendisi FBI’yn dany?manly?yny da yapmaktadyr.

  Jones hayatta kalmaya dair çok popüler bir Mailing List’i dizayn eden biri olarak ta biliniyor.Son olarak D.I.R.T.adynda bir program yazdy ve programy sadece kanun uygulayycylary kullanabiliyor.Programyn fonksiyon olarak Back Orifice ile ayny oldu?una inanylyyor.
  Kendisi ile ilgili bili edinilmesi ve yazy yazylmasy pek ho? kar?ylanmyyor!

  ---------

  Ian Murphy&Captain Zab

  Ian Murphy (lakaby "Captain Zap" bilgisayar suçundan ilk hüküm giyen ki?i olarak gururlanyr.

  Murphy 1981 yylynda AT&T’in bilgisayarlaryna girmeyi ba?army? ve telefon faturalarynda esas alynan görü?me saat ücretlerini tam tersine çevirmi?ti. Yani saat sabah 11 de insanlar ak?am 11 de konu?uyormu? gibi ucuz tarife ödüyorlar ak?am 11 de konu?anlarda sabah 11 deki pahaly tarifeden ödeme yapmak durumunda kalyyorlardy. O dönem halk bu i?ten çok mutlu olmu?tu. Ya?am tarzy ve hareketleri me?hur "Sneakers"
  filmi ile benzerlik gösteriyordu.

  Ian Murphy halen IAM / Secure Data Systems Inc.’in yönetim kurulu ba?kanydyr.

  Sneakers - 1992 Ba?rolünde ünlü oyuncu Robert Redford’un oynady?y Sneakers, hacker tekniklerinin ?ifre çözümünde nasyl kullanyldy?yny anlatan ilk film. Bilgisayar güvenli?i uzmany Martin Bishop ve ekibi, hükümet ajanlary tarafyndan esrarengiz bir "siyah kutu"nun ?ifresini çözmekle görevlendirilir. Ekip, kutunun ?ifresini çözdü?ünde korkunç bir syrla kar?y kar?yya gelir: Siyah kutu bilgisayarlaryn güvenlik ?ifrelerini çözmek için tasarlanmy?tyr. Ve hükümet ajanlary da, kutuyu kötü amaçlary için kullanmayy plan bir organize suç örgütünün üyeleridir. Afi?inde "Ne oldu?unu sana söyleyebiliriz ama sonra seni öldürmemiz gerekir" yazan Sneakers, bilgisayar ?ifrelerinin, güvenlik sistemlerinin ve serbest çaly?an hacker’laryn hikayesini anlatan ba?aryly bir gerilim filmi.

  --------

  Jarkko Oikarinen

  Bir çok insan bu ismi tanymasa da ne ba?ardy?yny herkes biliyordur sanyryz.

  1988 yylynda University of Oulu’da, Finlandiya’da, Oikarinen ilk Internet Relay Chat (IRC) programyny yaratty. Bugün yüzlerce binlerce insan IRC a?larynda bir araya gelip dü?üncelerini ve fikirlerini payla?maktalar.

  University of Oulu, Finland'dan 25 Kasym1999 da PhD dereceini alan Jarkko;
  1997 yylynda, Jarkko Oikarinen telekominikasyonda ki katkylaryndan dolayy "Dvorak Award" ödülünü almy?tyr.

  ---------

  Jeff Moss/Dark Tangent


  Jeff Moss güvenlik dany?manydyr. Def Con ’un organizatörü olarak tanynyr.

  Def Con her sene düzenlenen en me?hur Hacker Konferansydyr.Las Vegas’ta her sene farkly bir otelde düzenlenmektedir. Bu konferansa her seviyeden insan katylmaktadyr.

  Def Con genelde konu?macy olarak güvenlik konusu ile ilgili olarak ders veren ki?ileri seçmektedir. Ancak misafir konu?macylar her kategoriden,seviyeden olabilmektedir.Örne?in geçen sene Dell IT güvenlik müdürü ve hacker dünyasynyn karanlyklarynda dola?an Jeopardyfeatures lakaply hacker arka arkaya konu?mu?lardyr

  ------

  Kevin Witnick/Kondor

  Mitnick dünyanyn en tanynmy? hackery.

  Son mahkumiyeti tüm hacker dünyasynda uluslar arasy boyutta tarty?ylmy?tyr.

  Mitnick’in bu son mahkumiyeti tatbikide ilk de?ildir. Ylk 17 ya?ynda bilgisayar kullanym kylavuzlary çalarken yakalandy.

  1983 ve 1987 de içeri girdi.

  1988 de,25 ya?ynda iken, FBI onu Digital Equipment’tan program çalarken yakalady.8 ay içerde kaldy.

  Mitnick’in savunuculary Official Kevin Mitnick Web sitesini açtylar.Burada hayaty ve her ?ey dokümanlar halinde sunulmaktadyr.

  Kevin Mitnick bir çok kitabyn hedefi bile olmu?tur.Tsutomu Shimomura’nyn akedown’ynda oldu?u gibi.

  Kevin Mitnick hack dünyasynyn günah keçisi ilan edilmi?tir
  avatar
  ScReaMDarKNesS
  Admin

  Mesaj Sayısı : 74
  Location : Eskişehir
  Kayıt tarihi : 09/12/07

  Geri: Ünlü Hackerlar

  Mesaj  ScReaMDarKNesS Bir Paz Ara. 09, 2007 8:41 pm

  ============================

  Kevin Mitnick. 38 ya?ynda. gelmi? geçmi? en büyük hacker olarak kabul ediliyor. 5 yyl hapiste kaldyktan sonra geçti?imiz yyl ko?ullu olarak serbest byrakyldy. ko?ullardan birisi telefona ve bilgisayara dokunmamak. bu ko?ulun ba?lyca nedeni daha önce de hapse giren kevin’in intikam olarak kendisini mahkum eden yargyca, kendisini suçlayan savcyya vb. oyunlar oynamasy. örne?in, bir seferinde telefon numarasy ö?renme hattyny (bizdeki 118 hizmeti) bir yargycyn telefonuna yönlendirmi?. bir ba?kasynda sevmedi?i birisinin telefonunu aylarca aryzaly olarak göstermi?. bir ba?kasynyn telefonuna binlerce dolarlyk faturalar gönderilmesini sa?lamy?. telefon ve bilgisayar sistemlerini avucunun içi kadar iyi bildi?i tarty?ylmaz.
  kevin mitnick sorunlu bir aileden geliyor. kevin üç ya?yndayken anne ve babasy ayrylmy?lar. amcasy bir madde ba?ymlysy. bir seferinde cinayetle suçlanmy?. üvey karde?i adam a?yry doz uyu?turucu kullanmaktan ölmü?.
  annesi shelly lokantalarda garsonluk yaparak hayatyny kazanyyor ve syk syk erkek arkada? de?i?tiriyordu. kevin annesinin arkada?laryndan birisine yakynlyk duymaya ba?lady?y zaman annesinin hayatyna ba?ka birisi giriyordu. kevin’in gerçek babasy ile ili?kisi çok azdy. syk syk yer de?i?tiriyorlardy, düzenli bir hayatlary yoktu. kevin’in sürekli de?i?en arkada? çevresine kar?y telefon ileti?iminden ba?ka bir seçene?i yoktu. bu yüzden telefon sistemlerini iyi ö?renmesi gerekiyordu. ö?rendi de.

  1978’de kevin mitnick amatör radyoculukla u?ra?yyordu. bir yandan da telefon sistemleriyle ilgileniyordu. insan ili?kileri kötüydü, hemen herkesle taky?yyor ve kavga etti?i herkese kin besleyip zarar vermeye çaly?yyordu. örne?in, telefon hatlarynyn kesilmesini sa?lyyordu. kin tutma ve sevmedi?i insanlara teknolojik zararlar verme huyu hep devam etti.
  kevin 1978 yylynda amatör radyo sistemleriyle u?ra?yrken roscoe ile tany?ty. kevin’in roscoe ile ili?kisi hep sürecekti. 1995 yylynda yakalandy?ynda ilk arady?y ki?i roscoe olmu?tu. roscoe daha kolay kyz arkada? bulmak için o zamanlar abd’de yaygyn olan telefon konferans sistemlerinden birisini i?letiyordu. roscoe teknolojinin bu yönünü seviyordu: kyz arkada? bulmasyna yardymcy olmasyny. ilerde bu sayede tany?ty?y ve yatty?y kyzlaryn sayysyny anymsamady?yny söyleyecekti. roscoe bu bilgilerini yazyya dökecek ve “ev bilgisayarynyzy kullanarak kadynlary ba?tan çykarma kylavuzu” adly bir kitapçyk da yazacakty. roscoe’nun kyz arkada?y susan ise gündüzleri santral operatörlü?ü geceleri fahi?elikle para kazanyyordu. susan da sevgilisi roscoe sayesinde telefon sistemlerine ve daha sonra da bilgisayar sistemlerine girmeye ba?lady. bu garip üçlüye katylan bir ba?kasy steven da telefon sistemleri konusunda bilgili birisiydi. dördü çok uyumlu olmasa da iyi bir gurup olu?turdular. içlerinde teknik olarak en iyileri kevin’ken, gurubu bir arada tutan ki?i ve gurubun beyni roscoe idi. kevin ve susan birbirlerinden nefret ediyorlar ama ortak arkada?lary (ve susan’yn sevgilisi) roscoe yüzünden birbirlerine katlanyyorlardy.
  bu guruptakiler telefon sistemini telefon firmalarynyn çaly?anlaryndan daha iyi biliyorlardy. gizli bilgileri ve ki?isel bilgileri elde etmeleri ço?unlukla sosyal mühendisli?e dayanyyordu: syzmak istedikleri sistemdeki birilerini arayyp, onlaryn bir ?eylere kyzmy? üstleri gibi konu?up, onlardan bilgi alyyorlardy. roscoe bu i?i bilime dönü?türmü?tü. bir deftere çaly?anlaryn ki?ili?ine ait bir çok bilgi giriyordu: üstü kim, altynda kimler çaly?yyor, yardymcy olmaya çaly?an birisi mi yoksa so?uk birisi mi, çaylak my, deneyimli mi. hatta onlaryn hobileri, çocuklarynyn adlary vb. bile defterinde bulunuyordu.
  elde ettikleri bilgileri para için kullanmyyorlardy. sistemlere girebilmek, onlary tanymayan birisine ili?kin en ayryntyly bilgileri elde etmek vb onlara yetiyordu. bir seferinde bu dörtlü telefon numarasy ö?renme servisini kendilerine yönlendirdiler ve telefon numarasy soranlara “beyaz mysynyz zenci mi? telefon kataloglarymyzy ayry ayry da” gibi sorular yönelttiler. bu tür ?eylerle çok e?leniyorlardy.
  daha sonra uzmanlyk alanlaryny telefon sistemlerinden bilgisayarlara kaydyrdylar. roscoe üniversitelerin bilgisayar sistemlerinde dola?yrken susan askeri bilgisayarlara giriyordu.
  kevin mitnick’in foto?rafik bir belle?i vardy. bir çok parolayy içeren bir listeye biraz baktyktan sonra listeyi saatler sonra bile bir bire tekrarlayabiliyordu.
  bir süre sonra kevin ile roscoe özellikle susan’y dy?layacak ?ekilde vakit geçirmeye ba?ladylar. susan bu durumdan memnun de?ildi. üstüne bir de roscoe’nun ba?ka bir kyzla ni?anlanmasy eklenince memnuniyetsizli?i artty. memnuniyetsiz ve bilgili herhangi bir kadynyn yapabilece?i ?ekilde intikam almaya karar verdi.

  1980 yylynyn aralyk ayynda us leasing adynda, elektronik cihazlary kiralama konusunda uzman bir firmanyn bilgisayarlaryna girildi. kendisini digital equipments firmasynyn teknisyeni olarak tanytan birisi us leasing’i arayyp sistemdeki bir aryzayy çözmek için geçerli bir kullanycy ady, parolasy ve ba?lanty için telefon numarasy sordu. bu bilgileri ?üphelenmeden kar?y tarafa veren firma çaly?any ertesi gün digital firmasyny arady?ynda böyle bir kimsenin olmady?yny, firmalarynyn onlar tarafyndan aranmady?yny ö?rendi. ayny gece boyunca firmanyn yazycylary sürekli olarak “sistem kyrycysy döndü. sistem a üzerindeki disklerinizi ve yedeklerinizi uçurmaya az kaldy. sistem b’yi zaten uçurmu?tum. bunlary geri yüklerken e?lenece?ini umuyorum, seni .öt deli?i”, “öc alma zamany”, “**** you, **** you, **** you” vb ifadeleri basyyordu. bütün zemin ka?ytla kaplanmy?ty. ka?ytlarda arada bir de insan adlary görünüyordu: roscoe, mitnick, roscoe, mitnick.
  us leasing’e kimin girdi?i anla?ylamady. roscoe ve kevin bunu susan’yn yapty?yny iddia ederken susan da onlary suçluyordu.
  susan’yn intikam çabalary devam etti. roscoe’nun firmasyny arayarak onun bilgisayar terminallerini izinsiz kullandy?yny ihbar etti. bunun sonucunda roscoe i?ten atyldy. bu arada roscoe ve kevin’in telefon kayytlaryny takip ediyor ve nereleri aradyklaryny ne yaptyklaryny saptamaya çaly?yyordu. roscoe ve kevin takipten kurtulmak için syk syk telefon numaralaryny de?i?tiriyorlardy. buna kar?ylyk susan da onlaryn evlerine kadar gelip telefon hatlaryna saplanyyor ve bir telefon aparatyyla ba?ly bulunduklary santralda özel bir numarayy arayyp (telekom çaly?anlarynyn kullandyklary bir teknik) numarayy ö?reniyordu. sonra bu tekni?i kullanamamaya ba?lady: kevin daha bilgili oldu?u için santralyn bilgisayaryna girip kendi telefonunun bu ?ekilde bulunmasyny engellemi?ti. sonra da kevin susan’yn telefon görü?melerini dinleyerek kar?y kanyt toplamaya ba?lady. susan yeni edindi?i erkek arkada?yna telefonda mesle?inin inceliklerini ve ücretlerini bir bir açyklyyordu: “sen baskynsan yarym saati 45 dolar, sen pasifsen 40 dolar ve “güre?mek” istersen 60 dolar”. bu arada roscoe kendisini ve ailesini tehdit etti?i iddiasyyla susan’y savcyly?a ?ikayet etti. susan zor durumda kalmy?ty ama öc almak için hala bir fyrsaty bulunuyordu. savcylyk ve emniyet görevlilerine kevin ve mitnick’in yaptyklary i?leri anlatty ve bu bilgilere kar?y korunma istedi.

  1981 yylynda kevin ve roscoe abd’nin en büyük telekom ?irketlerinden birisi olan pasific bell ?irketinin los angeles’daki cosmos merkezine girmeye karar verdiler. cosmos, telefon firmalary tarafyndan her türlü i? için kullanylan veritabany programynyn adyydy ve digital equipments firmasynyn bilgisayarlary üzerinde çaly?yyordu. ülke çapynda yüzlerce csomos sistemi kuruluydu. bu sistemde 10-15 civarynda komutun nasyl kullanyldy?yny iyi bilmek gerekiyordu. bunu da merkezin çöp kutularyny kary?tyrarak elde ettiler. çöpler arasynda yazycy çyktylary, çaly?anlaryn birbirlerine gönderdikleri notlar (parolalar dahil olmak üzere) ve buna benzer bilgiler vardy. daha fazla bilgiye gereksinimleri oldu?unu anlayynca kendilerini merkezin çaly?anlary olarak tanytyp içeri girdiler. ?irket çaly?anlarynyn bilgilerinin yer aldy?y bölüme bazy adlary eklediler. digital equipments bilgisayarlary kullanan yerleri bir digital çaly?anyymy? gibi aradyklarynda bu adlary kullanyyorlardy. e?er kar?y taraf kontrol etmek için cosmos merkezini ararsa bu adlara rastlanacak ve arayan ki?inin gerçekten digital’da çaly?ty?y sanylacakty. bir yöneticinin odasyndan da cosmos’a ili?kin birçok kylavuz alyp çyktylar. ama fazla ileri gitmi?lerdi. yaptyklary i? hacker’lyk falan de?il düpedüz hyrsyzlykty. ertesi sabah odasyna daldyklary yönetici i?yerine gelince kylavuzlaryn eksik oldu?unu farketti. çaly?an kayytlary arasynda da tanymadyklary adlary kolayca farkedebildiler ve ?irketin güvenlik departmanyna haber verdiler. onlar da emniyet görevlilerine haber verdiler: susan’yn bilgi verdi?i emniyet görevlilerine.
  polisin kevin’in evini basmasy uzun sürmedi. kevin evde yoktu. polislerin bulduklary ?eyler arasynda cosmos merkezi ile ilgili hiçbir ?ey yoktu ama genel olarak telefon ve bilgisayar sistemlerine ili?kin çok ?ey vardy. cosmos güvenlik görevlilerinin ifadelerine dayanarak tutuklama karary çykartyldy. kevin sinagoga gitmi?ti. ailece pek dindar olmasalar da kevin syk syk part-time çaly?makta oldu?u sinagoga gidiyordu. polisleri kar?ysynda gören kevin kaçmak istedi ama kysa bir araba takibi sonunda yakalandy. kevin yakalandy?ynda da?ylmy?ty: çok korktu?unu söylüyor ve a?lyyordu.
  savcy kevin’i ve roscoe’yu hyrsyzlyk ve bilgisayara izinsiz girme ile suçlady. duru?madan hemen önce kevin iki konuda suçlu oldu?unu kabul etti. bu yolla roscoe’ya ihanet ediyordu ama islahhaneye gitmekten kurtulmayy umuyordu. kurtuldu da. aldy?y ceza (ceza bile denilemez) 90 günlük bir inceleme ve 1 yyllyk gözetim idi. di?er arkada?lary da 3-5 ay arasy cezalar aldylar. kevin’in arkada? gurubuyla da görü?memesi gerekiyordu.
  guruptaki ki?iler cezalaryny çekerken susan da büyük bir a?ama kat etti ve güvenlik konusunda dany?man olarak çaly?maya ba?lady. hatta bu syrada washington’a gidip senatörlere ve yüksek düzey askeri personele bilgi bile verdi.

  Kevin bu syrada lenny adynda ba?ka bir arkada?yyla en iyi bildi?i i?e devam ediyordu: bilgisayarlara ve telefon sistemlerine girmek. en çok rastladyklary bilgisayarlar digital equipments firmasynyn mini bilgisayarlaryydy. önceleri pdp serisi bilgisayarlar daha sonra ise vax serisi bilgisayarlar. bu bilgisayarlar üniversitelerde ve telekom firmalarynda çok yaygyn olarak kullanylyyorlardy. kevin ve arkada?y lenny en çok da güney kaliforniya üniversitesinin bilgisayarlaryna giriyorlardy. bu da tekrar ba?larynyn belaya girmesine neden oldu. bir ak?am üniversitenin terminallerinde "çaly?yrken" yakalandylar. bu sefer kevin kolay kurtulamady: bir yslahhanede 6 ay geçirmesi gerekti. bu arada los angeles polisi için de bilgisayar güvenli?i konusunda bir video bant hazyrlady. 1983'ün sonlarynda serbest kaldy.

  Kevin bir aile dostunun yanynda çaly?maya ba?lady. ama çaly?ty?y yerdeki tek bilgisayary bütün gün boyunca kullanmasy patronunun dikkatini çekti. patronu mitnick'in neler yapty?yny pek anlamyyordu ama kevin'in bilgisayar ba?ynda kredi kartlary sorgulamasy yapty?yny farkediyordu ve kaygylanyyordu. kaygylaryny anlatmak için polis te?kilatyna ziyaret yapty; kevin mitnick'in belalysy polis detektifi ile görü?tü. detektif de o syralar kevin ve arkada?y rhoades için bir soru?turma yürütüyordu. soru?turma konusu bir telekom firmasynyn kodlaryny kullanarak uzak mesafe görü?meleri yapmalaryydy. ayny zamanda mit'nin çaly?anlaryny elektronik ortamda tehdit ediyorlardy. bu syralarda amatör radyo yayynlaryyla yapty?y kabalyklar kevin'in amatör radyo lisansyny kaybetmesine neden olmu?tu. detektif için bütün bunlar yeterliydi ve kevin için bir arama ve tutuklama karary çykartty. evini, i?yerlerini aradylar ama kevin'i bulamadylar. hapishaneye girmektense kaçmayy tercih etmi?ti.
  1985'in yazynda kevin tekrar ortaya çykty. hakkyndaki tutuklama karary zaman a?ymyna u?ramy?ty. tekrar arkada?y lenny ile ili?kiye geçti. lenny çaly?ty?y yerlerdeki bilgisayarlary kevin'in kullanymyna açyyordu. bu syrada abd'nin en büyük (cia ve fbi'dan daha büyük) haber alma te?kilaty olan nsa (national security agency) bilgisayarlaryna da girmeye ba?lady. yakla?yk alty ay içinde los angeles bölgesi içindeki hemen tüm mini bilgisayarlara girmelerini sa?layacak kullanycy hesaplaryny elde ettiler. bu syrada nsa'in syky?tyrmasyyla lenny i?ten kovuldu (girdi?i i?lerin ço?undan kovuluyordu).
  kevin 1985'in eylül'ünde bir bilgisayar okuluna yazyldy. ba?aryly bir okul dönemi geçiriyordu.

  Kevin'in kyzlarla arasy hiç iyi olmamy?ty. bu yüzden 1987 yylynda, arkada?laryna evlenece?ini söyledi?inde herkesi ?a?yrtty. gelin adayy bir telefon ?irketinde yönetici olarak çaly?yyordu (kevin kyzyn nerede çaly?ty?yny duydu?unda gülmekten az kalsyn yere yuvarlanyyordu) ve kevin'le okulda tany?my?lardy. kevin ve arkada?y birlikte ya?amaya ba?ladylar.
  kevin, unix i?letim sisteminin bir çe?idini üretip satan santa cruz operation (sco) firmasynyn bilgisayarlaryna girdi. bir sekreterin hesabyny kullanyyordu. eylemleri fark edildi. sco yetkilileri telekom ?irketiyle i?birli?i yaparak ba?lantynyn kayna?yny bulmaya çaly?tylar. bu i? normalde onlar için çocuk oyunca?yydy. ama bu sefer bir zorlukla kar?yla?tylar: ba?lantyyy izlemeleri engelleniyordu. kevin saatlerce ba?ly kaldy?y halde hatty bulunamyyordu. bir süre sonra kevin firmanyn programy olan xenix'i kopyalamaya çaly?ty. artyk çok olmu?tu. bir seferinde dikkatsiz bir ?ekilde ba?lanynca nereden ba?landy?y saptandy. evi yerel polis tarafyndan basyldy. evde bilgisayar, modum (polis kayytlarynda böyle görünüyordu), telefon ba?lanty aparaty, 55 adet disket çe?itli kitap ve kylavuzlar ile bir adet tabanca buldular. kevin ve arkada?y için tutuklama karary çykartyldy, sonra arkada?ynyn bu i?in içinde olmady?y anla?ylynca onun karary kaldyryldy. dava sürerken kevin ve arkada?y evlendiler. sco davasy kevin'in suçunu kabul edip i?birli?ine yana?masy ile bitti.

  1988 yylynda kevin ve arkada?y lenny bir ba?ka okula girdiler. ilk yaptyklary ?ey okulun bilgisayaryndaki bütün dosyalary manyetik bant kartu?laryna kopyalamaya çaly?mak oldu ve bu i? syrasynda yakalandylar. okulun sistem sorumlusu gecikmeden polise haber verdi. polisin elinde yeterince bilgi vardy ve kevin'i hapishaneye tykyp orada uzun süre tutmak için ellerinden geleni yapmaya kararlyydylar. ama polis, üniversite, telekom ?irketi ve digital equipments arasyndaki koordinasyonsuzluk yüzünden hiçbir ?ey yapylamady.
  çaly?malary için lenny’nin i?yerindeki bilgisayarlary kullanyyorlardy.
  avatar
  ScReaMDarKNesS
  Admin

  Mesaj Sayısı : 74
  Location : Eskişehir
  Kayıt tarihi : 09/12/07

  Geri: Ünlü Hackerlar

  Mesaj  ScReaMDarKNesS Bir Paz Ara. 09, 2007 8:42 pm

  kevin ve lenny'nin ?imdiki amaçlary digital equipments firmasynyn en de?erli yazylymy olan vms i?letim sistemini elde etmekti. bunun için arpanet içinde gezinmeye ba?ladylar. arpanet içindeki bir askeri bilgisayara girmeyi ba?ardylar ve onu çaldyklary yazylymlary saklamak için kullanmaya ba?ladylar. bu bilgisayara girdikleri anla?ylynca ba?ka bilgisayarlara geçtiler: güney kaliforniya üniversitesinin bilgisayarlaryna. bilgisayarlara giriyorlar, onlaryn üzerinden arpanet'e çykyyorlar ve bir yerlerden aldyklary vms'in kaynak kodunu bu bilgisayarlara kopyalamaya çaly?yyorlardy. kopyaladyklary kod vms'in alalade bir sürümü de de?il 5.0 sürümüydü. bu sürüm henüz mü?terilere da?ytylmaya ba?lanmamy?ty ve bulunabilece?i tek yer digital equipments'yn iç a?y olan easynet idi. kevin ve lenny gerçekten de bir zamandyr easynet'e giriyorlardy. girmekle kalmayyp easynet içinde çaly?anlaryn birbirleriyle yazy?malaryny da izleyebiliyorlardy. bu yazy?malar arasynda iki ki?i dikkatlerini çekti . birincisi bir vms güvenlik uzmanyydy. ikincisi ise sürekli olarak bu uzmanla yazy?an ve ingiltere'deki bir üniversitede çaly?an bir ba?ka uzmandy. ikinci uzman sürekli olarak buldu?u güvenlik açyklaryny ilkine gönderiyordu. tabii, bunlar kevin ile lenny'nin eline de geçiyordu.
  vms’in kaynak kodunun üniversitenin bir bilgisayaryna aktarylmasy bitti?inde syra dosyalary bir manyetik bant kartu?una kopyalamaya gelmi?ti. ellerindeki araçlarla bunu uzaktan yapmalary mümkün de?ildi. bunu üniversitenin bilgisayarynyn ba?ynda yapmalary gerekiyordu. bu i? için yanlaryna eski arkada?lary roscoe’yu aldylar. kevin tanyndy?y için üniversiteye girmeyecek, i?i lenny ile roscoe bitirecekti. roscoe kendisini bir ö?renci olarak tanytyp kopyalamasy gereken dosyalar oldu?unu söyledi ve kartu?un bilgisayara takylmasyny sa?lady. sonra lenny ile bulu?up telefonla kevin’e haber verdiler. kevin bilgisayara uzaktan ba?lanarak dosyalaryn kopyalanmasy için gereken komutlary verdi. i?lem bitince roscoe kartu?u aldy. dosyalar çok büyük oldu?u için bu i?lemleri birkaç kez yapmalary gerekti ama sonunda vms’in kaynak kodlaryna sahip oldular. artyk bu kodu inceleyip i?letim sisteminin açyklaryny bulabilirlerdi.
  bu syrada hem üniversitede hem de digital equipments’da sisteme birilerinin girdi?i anla?ylmy?ty. kevin ve lenny’nin de okuduklary e-postalar ile yakyndan bildikleri gibi digital içinde üç ki?i hemen hemen tüm zamanlaryny bu i?i çözmeye adamy?lardy. ama kevin ve lenny yine bu e-postlardan digital’yn onlary bulsa bile kolay kolay suçlamayaca?yny ö?renmi?lerdi. firmalar kendi sistemlerine birilerinin girdi?inin ö?renilmesinden hiç de memnun kalmyyorlardy. yine de her iki kurum da onlary saptamak için ellerinden geleni yapyyorlardy. kendilerine gelen telefon ba?lantylaryny izlemek için telekom ?irketleriyle birlikte çaly?yyorlardy. kevin telefon sistemini iyi tanymasy nedeniyle aramalaryny hep ça?ry yönlendirme yöntemiyle yapyyor ve izleme sonunda rastgele numaralara eri?melerini sa?lyyordu. bir keresinde rastgele numara ortado?udan göçen bir adamyn numarasy çykty. adamyn evi fbi tarafyndan basyldy ama ajanlar televizyon seyreden bir adamdan ba?ka bir ?ey bulamadylar.
  bu arada lenny ile kevin arasynda sorunlar ba? göstermeye ba?lady. lenny daha normal bir hayat sürmek istiyordu: hacker’lyk dy?ynda faaliyetlerle ilgilenmek, kyz arkada?yna daha fazla zaman ayyrmak istiyordu. kevin ise tek bir ?eye saplanmy?ty: daha çok, daha çok bilgisayar sistemine girmek. lenny’i de kendisiyle çaly?maya zorluyordu. lennny, kevin’in ilerde kendi aleyhinde kullanabilece?i bilgileri toplady?yny dü?ünüyordu. syk syk tarty?yyorlardy. kevin her i?lerinde "bu sonuncu olacak ba?ka bir hacking yapmayaca?yz" diyordu ama birisi bitince bir ba?ka i?i ba?latan da yine hep o oluyordu. kevin çaly?malary ile ilgili olarak da karysyna sürekli yalanlar söylüyordu. lenny arkada?lary roscoe’yu arayyp durumdan yakyndy. roscoe da kevin’in halinden memnun de?ildi ve ona ?imdiden iyi bir avukat bulmasyny önerdi. kevin çy?ryndan çykmy?ty: vms i?letim sisteminin kaynak kodunu kopyaladyktan sonra ?imdi de yine digital’dan doom adynda bir oyunu kopyalamak istiyordu. lenny için bu kadary fazlaydy. i?indeki amirleriyle konu?up durumunu anlatty. birlikte hem digital’y hem de fbi’y aradylar ve durumu anlattylar. lenny o ana kadar elde ettikleri 36 adet kartu?u fbi’a teslim etti. birlikte kevin’e bir tuzak hazyrladylar. lenny’nin üstüne mikrofon ve teyp yerle?tirdiler. lenny her ak?am oldu?u gibi i?yerinde kevin ile bulu?tu. bu syrada fbi ve digital güvenlik elemanlary da ayny binada onlary izliyordu. kevin sabah saat 3’e kadar çaly?mayy sürdürdü. ertesi sabah fbi ajanlary ve digital yetkilileri bir toplanty yaptylar. her zamankinin aksine bu sefer digital da geri çekilmemeye karar vermi?ti. o gün ak?am kevin tutuklandy. yyl 1988 idi.

  Kevin’in tutuklany?y gazetelere man?et oldu. haberlerde onun basit bir telefonla nükleer sava?a yol açabilece?i, toplum için bir tehdit olu?turdu?u i?leniyordu. kevin maksimum güvenli?in sa?landy?y bir hapishaneye kondu. digital firmasy mitnick’in kendilerine verdi?i zararyn 160 bin dolara mal oldu?unu iddia etti. kevin mahkemede bazy suçlamalary kabul etti, yaptyklaryndan dolayy özür diledi ve bu tür ?eyleri bir daha tekrarlamayaca?yna söz verdi. mahkeme onu bir yyl hapis ve alty aylyk bir tedavi ile cezalandyrdy. iyi hali görüldü?ünden, 1990 yylynyn baharynda, cezasynyn tümünü tamamlamadan hapishaneden ?artly olarak çykty. hapishaneden çykty?ynda karysy bo?anmak istedi: bütün olan bitenden bykmy?ty.

  Kevin hapisten çykty?y zaman eski arkada?y susan ile görü?meye ba?lady. kevin kilo vermi?ti ve düzenli bir i?te çaly?yyordu. susan, sonradan bu döneminde kevin’i ba?tan çykarmaya çaly?ty?yny söyleyecekti. onun yatakta nasyl oldu?unu merak ediyordu. ama kevin’in bu taraklarda bezi yoktu. susan vazgeçti. daha sonra “isteseydim onunla yatardym” diyecekti.
  fbi hapisten çykan kevin'in yslah oldu?una inanmyyordu. justin petersen adynda bir eski hacker'y kevin'in pe?ine takty. justin hem kevin, hem de roscoe ile ili?kiye geçip onlary bilgisayarlara girme konusunda cesaretlendirdi. üçlü birlikte bir çok bilgisayara girdiler. kevin justin'in ajan oldu?unu farkedince bir avukata dany?yp onunla yaptyklary görü?meleri teybe kaydettiler. ama çok geçti. ?artly salyverme kurallaryny ihlal etti?i için kevin hakkynda tutuklama karary çykartyldy. kevin yakalanmamak için kaçmaya ba?lady. sürekli ?ehir de?i?tiriyor, aly?veri?ini hep nakit paralarla yapyyordu. bilgisayarlara girme huyundan vazgeçememi?ti. geli?en teknoloji ile birlikte bir dizüstü bilgisayar, bir hücresel telefon ve modemle çaly?mak yeterli hale gelmi?ti. internet'in yaygynla?masy da ona hizmet ediyordu. bir yerel internet hizmet sa?layycysyna ba?lanyyor oradan da internet'te yaygyn olarak kullanylan telnet programy ile istedi?i sisteme ba?lanabiliyordu.

  Bu syrada digital firmasyna vax sistemlerinin hatalaryny rapor eden ingiliz'le arasynda garip bir ba? olu?tu. kevin, ingiliz'in firmaya gönderdi?i e-postalaryn hepsini okuyabiliyordu. bu e-postalardan ne kadar bilgili bir ki?i oldu?unu anlady?y ingiliz'e kar?y hayranlyk besliyordu. bu hayranly?yn sonunda kendisini telefonla aramaya bile ba?lady. telefon görü?meleri 2, 3 bazen 4 saat sürüyordu. ingiliz'in fbi ile ba?lantyly olarak onu yakalamaya çaly?ty?yny ö?renince büyük hayal kyrykly?yna u?rayyp ba?laryny kopartty.
  1994'ün son aylarynda kevin seattle kentindeydi (microsoft'un da merkezinin bulundu?u amerika'nyn kuzeydo?usundaki bir kent) . brian merril adyyla bir hastanede bilgisayar teknisyeni olarak çaly?yyordu. ?ehrin telekom ?irketinin iki detektifi telefon korsanly?yny ara?tyryrken onu buldular. tarama cihazy ile binasyna kadar ula?yp telefon konu?masyny dinlediler. kevin kar?ysyndakiyle bir bilgisayar sistemine nasyl girilece?inden konu?uyordu. ama arama emri ancak birkaç ay sonra çykarylabildi. arama yapyldy?ynda da kevin'i bulamadylar. kevin yine kaçmayy ba?army?ty. kaçty?y yer amerika'nyn do?usundaki raleigh kentiydi. bu kentte son ve en uzun hapis cezasyna çarptyrylmasyna neden olan i?ini yapacakty: japon kökenli bir amerikaly olan tsutomo shimomura'nyn bilgisayaryna girmek.

  Tsutomo shimomura dünyaca ünlü bir fizikçi olan richard feynman'dan ders alan parlak bir astrofizikçi idi. ama astrofizik onu kesmiyordu. 19 ya?ynda los alamos ulusal laboratuvarynda i?lemci mimarisi ve hesaplama yöntemleri üzerinde çaly?maya ba?lady. daha sonra san diego süper bilgisayar merkezinde çaly?maya ba?lady. kendini be?enmi? birisiydi. kar?ysyndaki ki?i onun konularyndan anlamyyorsa tsutomo için de?ersizdi. bilgisayarlary çok seviyor ve bilgisayar güvenli?i alanyyla yakyndan ilgileniyordu. bu özelli?i yüzünden hava kuvvetlerine ve nsa'e güvenlik konusunda dany?manlyk yapyyordu. bilgisayaryna girildi?ini farketti?inde çok ?a?yrdy, çok bozuldu ve bunu ki?isel bir tehdit olarak algylayyp bilgisayaryna gireni takip etti. yakalayana dek.

  Tsutomo'nun sistemine giren ki?i iz byrakmamak için günlük dosyalaryny (log files) silmi?ti. ama tsutomo çok önceden tedbirini almy?ty: günlük dosyalarynyn bir ba?ka bilgisayara düzenli olarak gönderilmesini sa?lamy?ty. bu dosyalary bir master ö?rencisi düzenli olarak inceliyordu. bu ö?renci normalde hep artmasy gereken günlük dosyalarynyn son kopyasynyn küçülmü? oldu?unu gördü?ünde yolunda gitmeyen bir ?eyler oldu?unu farketti. durumu tsutomo'ya haber verdi?inde tsutomo kayak yapmaya gidiyordu. tatilini iptal edip hemen san diego'ya döndü.
  tsutomo'nun bilgisayarlaryna saldyran ki?i ip spoofing denilen bir tekni?i kullanyyordu. chicago'daki loyola üniversitesinden girdi?i sanylan birisi, bilgisayarynyn ip adresini tsutomo'nun a?yndaki bir ip adresi olarak göstermi?ti. saldyrgan bu yolla tsutomo'nun birçok bilgisayaryndan düzinelerce dosyayy kopyalamy?ty. tsutomo bu tekni?i duymu?tu ama gerçekle?tirilmesi çok zor oldu?u için uygulandy?yny hiç görmemi?ti.
  tsutomo bilgisayar güvenli?i konusunda çaly?an ki?ilerin ço?u gibi kevin mitnick'i duymu?tu. kevin'in arandy?yny da biliyordu. saldyrganyn o oldu?undan emin de?ildi ama ara?tyrmaya hemen ba?lady. önce saldyrganyn neleri çaldy?yny buldu: hücresel telefon kodlary, tsutomo'nun e-postalaryny ve çe?itli güvenlik araçlaryny içeren özel klasörü (home directory) birçok ba?ka dosya. tsutomo bilgisayarlaryndaki güvenlik önlemlerini arttyryp tatiline döndü. sonraki günlerde tsutomo bruce koball adynda birisi tarafyndan arandy. bruce san fransisco'da ya?yyordu ve internet hesabyna ayrylan disk alanynyn tsutomo'nun dosyalary ile doldu?unu bildiriyordu. bu alanda tsutomo'nun yakla?yk 150mb'lyk dosyasy bulunuyordu. tsutomo san fransisco'ya uçup internet hizmet sa?layycysynyn merkezine karargah kurdu. buradan kendi sistemlerine giren ki?iyi izlemeye ba?ladylar. onun klavyede basty?y her tu?u takip edebiliyorlardy. saldyrganyn o bölgedeki ba?ka internet hizmet sa?layycylaryna (isp) da girdi?ini ve o sistemleri de parma?ynyn ucunda oynatty?yny farkettiler. kar?ylaryndaki ki?i syradan birisi de?ildi. saldyrganyn aslynda yine o yöredeki ba?ka bir isp'den girdi?ini farkedince karargahlaryny oraya ta?ydylar. orada saldyrganyn isp'nin 26000 mü?terisine ait kredi karty bilgilerini elde etmi? oldu?unu gördüler (bu kredi karty bilgilerinin kullanylyp kullanylmady?y hiç anla?ylamady). saldyrgan ondan fazla ki?inin e-postalaryny izliyordu. bu e-postalar içinde "itni" ifadesini aryyordu. tsutomo'nun ku?kusu kalmamy?ty: aradyklary ki?i kevin mitnick'ti.
  bu syrada saldyrganyn aramayy raleigh'den (abd'nin öbür tarafy) ba?latty?y saptandy. aramalar bir hücresel telefon ve modemle yapylyyordu. tsutomo tasy tara?y toplayyp raleigh'a uçtu. orada telekom ?irketi sprint'in bir teknisyeni ile birlikte bir arabaya atlayyp telefon görü?melerini taramaya ba?ladylar. otuz dakika içinde kevin'in yeri saptandy. fbi'a haber verildi. kevin'in kanytlary yok etmemesi için hyzly hareket etmeleri gerekiyordu. sabahyn ikisinde ajanlar kapyyy çaldylar. kevin'in ilk sordu?u ?ey arama belgesiydi. ajanlar arama belgesini gösterdiklerinde adresin yanly? yazylmy? oldu?u anla?yldy. ama bu kevin'in içeri giren ajanlar tarafyndan tutuklanmasyna engel olamady. be? yyl hapishanede kaldy. 2000 yyly içinde serbest byrakyldy. halen gözetim altynda. telefon kullanamyyor (annesini aramasy dy?ynda). bilgisayara el süremiyor. abd dy?yna çykmasy yasak. geçimini konferanslara katylarak sa?lyyor. 2003 yylynyn gelmesini ve üzerindeki kysytlamalaryn kaldyrylmasyny bekliyor.

  ------

  Kevin Poulsen

  Kevin Poulsen casusluk suçu nedeniyle hüküm giyen ilk hacker olarak bilinir.Kefaletsiz yargylanaca?y kaygysy ile kaçmy?tyr.

  Poulsen kaçakken geçimini radyo programlarynda ki yary?malara katylarak sürdürmü?tür.Hatta bir Hawaii tatili ve bir Porsche kazanmy?tyr. Tabiki bunlary hakkyyla kazandy?y dü?ünülemez.Yary?mamyn düzenlendi?i telefon hatlaryny kapatan Kevin herzaman ilk arayan yary?macy olma ünvanyny kazanmy?tyr!
  Yakalandy?y zaman kefaletsiz olarak 5 seneye çarptyrylmy? ve kara para aklamak ve telefon sahtekarlyklaryndan da ceza almy?tyr.

  Poulsen yazar Jonathan Littman’yn "The Watchman(gözcü) - The Twisted Life And Crimes Of Serial Hacker Kevin Poulsen" adly kitabyna da konu olmu?tur.

  Kevin Poulsen ?u an kendi haftalyk ?ovunu yapmaktadyr.Programyn ady Chaos Theory-Kaos Teorisi ve yayynlandy?y kanal ZDTV’dir..

   Forum Saati Ptsi Ara. 17, 2018 5:30 pm